MENÜ

lelaci oldala
Isten hozott a weboldalra

1
Ügyfeleknek
Tájékoztató az adatlap kitöltéséhez
Az adatlapot a kérelmező személyesen, az átvevő hatóság előtt, a keltezés kitöltésével egyidejűleg írja alá.
Fogalom:
 Anyakönyvi eseményt igazoló okiratok:
Születést, házasságkötést, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítését, halálesetet igazoló, arra jogosult hatóság (amennyiben az állami anyakönyvezés kötelező érvényű az adott országban csak olyan okiratot lehet csatolni) által kiállított anyakönyvi okirat.
 BÁH – Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
 Apostille - A külföldi okirat akkor fogadható el a benne foglaltak igazolására, ha azt az arra feljogosított hatóság állította ki.
Célja: bizonyítsa azt, hogy az okirat kiállítójának, (illetve hitelesítője, felülhitelesítőjének) az aláírása valódi, illetve a kiállító, (hitelesítő) rendelkezik a feltüntetett hivatali funkcióval, és az okiratot e funkciójában állította ki (hitelesítette).
Az 1961-ben Hágában létrejött nemzetközi egyezmény értelmében az egyezményhez csatlakozó országok a külföldön felhasználásra kerülő okiratok tekintetében mellőzik azok diplomáciai fülhitelesítését. Helyette az egyezményhez csatlakozó államok erre feljogosított hatósága az ott készült okirathoz egy, egységesített hitelesítési záradékot, az ún. Apostille-t (tanúsítványt) készít, mely igazolja, hogy azt az arra feljogosított szerv állította ki. Apostille esetén az okirat az anyakönyvi eljárásban elfogadható.
Általános kitöltési útmutató
A születés hazai anyakönyvi adatlapot minden kérelmezőnek személyenként (apa, anya, gyermekek külön-külön) kell kitölteni, a házastársaknak csak egy házassági adatlapot kell kitölteni.
Amennyiben a házastárs, illetve az egyik szülő nem kéri a honosítást/visszahonosítást és külföldi állampolgársággal rendelkezik, a külföldi állampolgárságot, igazolt hontalanságot, ismeretlen állampolgárságot a hazai anyakönyvbe is fel kell jegyezni. Ennek igazolására csatolni kell a külföldi fél állampolgárságát igazoló okmánya másolatát.
Kérelmező:
A kérelmezőre, illetve mint törvényes képviselőre vonatkozó név, személyazonosság igazolására vonatkozó okmány megnevezése, lakcím adatok.
Törvényes képviselő aláírása szükséges a kiskorú (18 éves kor alatt) gyermek hazai anyakönyvi kérelménél.
Az anyakönyvi esemény helyét (születés, házasság, bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, haláleset történésének helye) az esemény időpontjának megfelelő állapot szerint kell feltüntetni (pl. 1989-ben még Szovjetunió, mint állam létezett) és csak a következő adatokat kell beírni: település, kerület (magyar elnevezés, tartomány vagy szövetségi tagállam, ország neve)
Ha a külföldi anyakönyvi okirat az anyakönyvi esemény helyeként csak a megyét (pl. county), vagy a szövetségi tagállamot jelöli meg (pl. California), illetve egyáltalán nem tartalmazza
2
településnevet és azt más okirattal sem lehet igazolni, a kérelmezőnek írásos nyilatkozatot kell tennie a születés pontos helyéről (településnévről). Az adatlapon ezt az adatot a kérelmezőnek be kell írnia, így aláírásával egyben nyilatkozik ezen adat valódiságáról, emiatt nem kell külön nyilatkozat.
Lakcím: a pontos lakcímet kell feltüntetni: irányítószám, településnév, ország neve, utca, házszám
Születési családi és utónév:
A magyar anyakönyvi bejegyzésben a születési családi név megelőzi az utónevet, így az Adatlapot is ebben a sorrendben kell kitölteni.
A neveket az anyakönyvi eseményt igazoló okiratban szereplő névadatok alapján, a fenti sorrend betartásával kell beírni a nyomtatványra. A névmódosításról az állampolgársági eskü/fogadalom letétele után a honosítási/visszahonosítási eljáráshoz csatolt anyakönyvi iratokkal egyidejűleg a hazai anyakönyvezést végző hatóság értesítést kap. Ennek alapján a kérelmező által – amennyiben a névmódosítást engedélyezték – a kért név kerül bejegyzésre.
Fontos, hogy a honosítási kérelemmel együtt beadható névmódosítás is. Ha nem kér névmódosítást az érintett, úgy a hazai anyakönyvi bejegyzés teljesítése után csak névváltoztatással, illetékkötelesen változhatja meg a születési családi és utónevét.
Aláírások
Az adatlapot a kérelmet átvevő hatóság előtt kell aláírni.
Születési adatlap
 A szülők házasságkötésének helyéről és idejéről a kérelmezőnek nyilatkozni kell.
 A honosított, visszahonosított személy születésének hazai anyakönyvezése során a külföldi okiratban szereplő valamennyi utónevet be kell jegyezni. Ha az érintett az utónevei közül csak kettőt kíván viselni, lehetősége van erről nyilatkozni, azonban több utónév közül csak egy utónevet nem lehet kérni.
 Származási hely:
A jogszabály alapján a gyermek származási helyeként - az anya nyilatkozata alapján - az anya bejelentett lakóhelyét vagy tartózkodási helyét kell az anyakönyvbe bejegyezni. Ha az anya lakóhelye nem ismert, a hazai anyakönyvezési eljárásban származási helyként a születési helyet kell bejegyezni. Nagykorú kérelmező saját maga nyilatkozik erről az adatról.
 A szülők általában külföldi állampolgárok, tehát a névviselésük a személyes joguk alapján, vagyis az állampolgárságuk szerint kell bejegyezni. Természetesen, ha a szülők előbb kapták meg a magyar állampolgárságot és a születésük hazailag anyakönyvezve van már, úgy bejegyezhető az az utónév, amit a szülőknél az anyakönyvi bejegyzés tartalmaz.
 Kiskorú esetében mindkét szülőnek alá kell írnia az Adatlapot.
3
Házassági adatlap
 A külföldi házassági anyakönyvi kivonatnak megfelelően kell teljesíteni az anyakönyvezést. A külföldi házassági anyakönyvi kivonatok általában nem tartalmazzák a férj és a feleség szüleinek születési nevét, ezért kell azt az adatlapra be kell írni.
 Ha a házasságkötés olyan országban történt, ahol a több nejűség elfogadott és a kérelmező olyan házasságának a hazai anyakönyvezését kérelmezi, amikor már fenn állt egy másik házassága is abban az időben, a hazai anyakönyvi bejegyzést nem lehet teljesíteni
 Ha a külföldi házassági okirat nem tartalmazza a házassági nevet a felek nyilatkoznak erről. Mindegyik házastárs csak a saját házassági nevére nyilatkozhat. Ha a külföldi állampolgár házastárs nem kéri a honosítást/visszahonosítást, a házassági neve csak abban az esetben kerül az anyakönyvi bejegyzésbe, amennyiben azt a saját állama szerinti hatósága által kiállított személyazonosságot igazoló okmányának másolatát csatolja a kérelemhez.
 Családi állapot: amennyiben nőtlen vagy hajadon a családi állapot, úgy erről elég nyilatkoznia a kérelmezőnek.
 Amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásakor elvált vagy özvegy családi állapotú, csatolni kell a házasság megszűnését igazoló okiratot is, mivel a házasság hazai anyakönyvi bejegyzésének a jelenlegi állapotot kell tükröznie, tehát bekerül ez az adat az anyakönyvbe.
 Ennek igazolására alkalmas lehet a halotti anyakönyvi kivonat, vagy a házasság megszűnését is tartalmazó házassági anyakönyvi kivonatot.
Házasságfelbontás
 A házasság hazai anyakönyvi bejegyzésébe bekerül a kérelmező házasságfelbontására vonatkozó adata is, ezért kell csatolni az erre vonatkozó okiratot.
 Amennyiben a kérelmező az előző házasságát Magyarországon kötötte, úgy a hazai anyakönyvvezető az anyakönyvi esemény helye szerinti anyakönyvvezetőtől, hivatalból beszerzi az anyakönyvi okiratot.
 Külföldön történt házasság és házasságfelbontás esetében csatolni kell:
1. a külföldi jogerős bontóítélet hiteles magyar fordításban
2. Bizonyos, közösségi jogon alapuló eltérésekkel kell alkalmazni olyan esetekben, ha a házassági anyakönyvbe történő utólagos bejegyzésre 2004. május 1. napját követően az Európai Unió valamely tagállamában (Dániát ide nem értve) házassági ügyben hozott határozat alapján kell sort keríteni, mely esetekre a 2201/2003/EK rendelet (ún. Brüsszel II.) az irányadó. Ezekben az ügyekben a házasságfelbontás anyakönyvezési kérelem benyújtásához az alábbiak szükségesek:
- eredeti külföldi jogerős házasságot felbontó ítélet, hiteles magyar fordítással
- 2004. május 1-je után EU országokban (Dánia kivételével !), 2007. január 1-jétől Romániában és Bulgáriában felbontott házasságok esetén: Igazolás nyomtatvány, melyet az eljáró külföldi bíróság tölt ki és lát el aláírásával és bélyegzőjével.
Anyakönyvi kivonat
A hazai anyakönyvezés teljesítése után a kérelmező magyar anyakönyvi kivonatot kap, amely
az anyakönyvezett adatokat a kiállítása időpontja szerinti állapotnak megfelelően tartalmazza, pl. ha a kérelmező névmódosítással a saját egykori magyar születési családi nevének
4
megfelelő nevet kérte anyakönyveztetni, az anyakönyvi kivonat már ezt a nevet fogja tartalmazni és nem ennek a külföldi formáját.
Az anyakönyvi kivonat rovatainak megnevezése valamint a nemre (születési okirat) és a családi állapotra (halotti okirat) vonatkozó formai adatokat angol és francia nyelven is szerepelnek a nyomtatványon.
Az anyakönyvben - így az ebből kiállított anyakönyvi kivonaton sem – szerepelhetnek a címek, rangok, nemesi előnevek, ragadványnevek.
Minden anyakönyvi kivonat az alábbi adatokat tartalmazza:
a) az okirat egyedi azonosítóját;
b) az anyakönyvi bejegyzés számát (folyószám/év/megkülönböztető betűjel);
c) a Magyar Köztársaság megjelölést;
d) a Magyar Köztársaság címerét;
e) az anyakönyvi kivonat típusának megjelölését (születési, házassági, halotti anyakönyvi kivonat, kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből);
f) az azt kiállító község, város, megyei jogú város, főváros nevét, fővárosi kerület számát, község, város, megyei jogú város esetében a megye nevét is, valamint a hazai anyakönyvezést végző hatóság megnevezését (Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal)
g) Megjegyzések rovat, melybe csak a jogszabály által megengedett adatok jegyezhetők be, pl. házasságfelbontás
h) a kivonat kiállításának helyét és idejét, az anyakönyvvezető hivatalos körbélyegzőjének lenyomatát,
i) a kiállító anyakönyvvezető nevét és aláírását.
A születési anyakönyvi kivonat tartalma:
a gyermek:
- születési családi neve
- utóneve,
- neme,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap),
- apjának születési családi és utóneve,
- anyjának születési családi és utóneve,
- származási helye.
A házassági anyakönyvi kivonat tartalmazza:
a házasságkötés:
- helye,
- ideje (év, hó, nap),
a férj és a feleség:
- születési családi és utóneve,
- házassági neve,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap).
A kivonat a bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyvéből tartalmazza:
a bejegyzett élettársi kapcsolat létrejöttének:
- helye,
- ideje (év, hó, nap).
a bejegyzett élettársak:
5
- születési családi és utóneve,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap),
- neme.
A halotti anyakönyvi kivonat tartalmazza:
az elhalt:
- házassági neve,
- születési családi és utóneve,
- neme,
- családi állapota,
- születési helye,
- születési ideje (év, hó, nap) vagy életkora,
- halálesetének helye,
- halálesetének ideje (év, hó, nap),
- apjának születési családi és utóneve,
- anyjának születési családi és utóneve,
- házastársának vagy bejegyzett élettársának születési családi és utóneve.

Asztali nézet