MENÜ

lelaci oldala
Isten hozott a weboldalra

-- Országos Katolikus Ifjúsági Vezetõképzõ, azaz a Hajszoló számára írt

ALKOTMÁNY

„Most, hogy elõször szólok Önökhöz,
nem ígérhetek mást, csak vért,
verejtéket és könnyeket.”

W. Churchill

1. A Hajszoló célja: az arra alkalmasnak és elszántnak mutatkozókat Isten Országának speciális szolgálatára felkészíteni. Ez a szolgálat elsõsorban az ifjúság nevelésében való részvétel, lehetõleg kiscsoportos (kisközösségi) munkával. A Hajszoló a jelölteket a képzés (hajszolás) során az ehhez a szolgálathoz szükséges hit- és erkölcstani ismereteket, valamint az elvárható gyakorlati készségek megszerzésében és a vezetéshez szükséges lelkiség kialakításában törekszik segíteni.

2. A Hajszoló elvégzésének esélye és feltételei: A napszámosmunka nehézsége miatt a Hajszoló résztvevõire nehezedõ terhek nem tévesztendõk össze a virágszedés könnyed és pillanatnyi kedvünk szerint végezhetõ tevékenységével, azaz

a. A Hajszoló elvégzésére esélye van annak, aki:

 • eredményes felvételi vizsgát tesz,
 • biológiailag egészséges,
 • szellemi képességei elérik az érettségi megszerzéséhez szükséges szintet,
 • a hajszolás folyamatára szükséges mennyiségû idõt fel tudja és fel akarja szabadítani,
 • egyéni tanulásra is kapható,
 • a maga elé kitûzött feladatokat hajlandó meg is valósítani,
 • aktív közösségépítõ tevékenységet folytat, vagy ezt a Hajszoló folyamán elkezdi.

b. A Hajszolóra csak az vehetõ fel, aki

 • a saját részvételi szándékát komolyan veszi,
 • az Egyházban végzendõ munkára hosszútávon elkötelezettséget vállal,
 • az ifjúság nevelésében, vagy egyéb közösségi munkában legalább középtávon hivatásszerûen részt kíván venni.

3. A tananyag: A hajszolás alatt megszerzendõ ismereteket és gyakorlati tudnivalókat hét témakörben foglaljuk össze u.m.: alapvetõ hittan, biblikum, morális, egyháztörténelem, dogmatika, pedagógia-pszichológia, gyakorlati ismeretek. Gyakorlati ismeretek alatt értjük a természet-, térképészeti-, ének-, énektanítási-, játék-, játékvezetési-,táborozási-, kirándulási-, közösségszervezési-, egészségügyi- stb. ismereteket. A Hajszoló lelki vezérfonalát nemcsak elsajátítani kell, hanem a hajszoltnak törekednie kell életét eszerint alakítania.

4. A Tagozatvezetõk (Hajtók) irányítják és szervezik a hajszolást egy-egy helyszínen. Munkájukat a Vezérhajtó felkérése alapján, vele egyeztetve végzik.

5. A Tanárok (Idomárok): A hajszolás során az ismeretek gyarapításában, a készségek kialakításában, az egyes témakörök ismertetésében vesznek részt. Idomár lehet mindenki, aki a felkérésre igent mond. Aki igent mond, arra kötelezi magát, hogy:

 • az elõadásokhoz foglalkozásokhoz szükséges idõre szabaddá teszi magát,
 • igyekszik szemléletes, jól érthetõ és hasznosítható elõadásokat tartani, szem elõtt tartva tantárgyának tematikáját,
 • ha szükséges, oktatási anyagokat állít össze tantárgyából és azokat a tantárgy sorra kerülése elõtt rendelkezésre bocsátja,
 • a tananyag alapján, kidolgozza a vizsgafeltételeket és azok következetes betartásával vizsgáztat.

6. A Hajszoló további munkatársai: A csoport lelki gondozását az arra kijelölt lelkipásztor (Pásztor) látja el. A pásztorok körét a Pásztorvezér koronázza. Feladata a Hajszoló lelkiségének országos összehangolása és irányítása. Biztosítja a Hajszoló közös programjainak lelkiségét, segíti a Vezérhajtót a lelkiséggel kapcsolatos kérdésekben. A hajszolás országos lebonyolításának komolyságáért és szabályosságáért a vezérhajtó felel. Szolgálatai közé tartozik a vizsgákon való esetenkénti részvétel. A Hajtókkal konzultálva dönt a vitás kérdésekben és az esetleges felmentésekrõl. A Pásztorokkal és a Hajtókkal közösen dönt az esetleges kizárásokról. A Vezérhajtó a Hajtókkal együtt szervezi a nyári táborokat.

7. A hajszolás folyamata: A hajszolás összességében két évet (négy félévet) foglal magába. Ez nem folyamatos elfoglaltságot jelent, hanem félévenként (futam) négy-négy bentlakásos hétvégét (etap), valamint három nyári, (egy három napos és két egy hétig tartó) táborozást (vesszõfutás). Az etapok szokásosan – ha a Hajtó másképp nem szervezi – péntek délutánnal és estével kezdõdik. (Elcsendesülés). A szombati napon az elméleti elõadások hangzanak el. Szombat estétõl vasárnap délig tart a gyakorlati ismeretek oktatása. A hajszolás folyamatában való részvétel minden esetben kötelezõ! Az etapok szigorúan bentlakásosak!!! Az egyes témakörök feldolgozása során egyéni feladatok végzésére ill. írásbeli dolgozatok készítésére is sor kerülhet. A második év végén a gyakorlati ismeretek elsajátításának összefoglaló bizonyítására a hajszoltaknak vizsgatábort kell szervezniük és megrendezniük. (A vizsgatábor nem tartozik a hajszolás részét képezõ három tábor közé.)

8. A kizárás feltételei: A Hajszolótól kizárja magát az, aki

etapot igazolatlanul mulaszt (igazolt a mulasztás, ha a Hajtó elõzetesen elfogadta a mulasztás indokát) egy év alatt több mint két etapot mulaszt(igazoltan) egy év alatt több mint háromszor késik (két késés egy etapmulasztásának számít) esedékes vizsgáit a következõ futam kezdetéig nem tudja letenni. aki magatartásával súlyosan vét az elvárható viselkedés szabályai ellen. (A helyi pásztor és a Hajtó kizárólagos és megfellebbezhetetlen döntési joga!) bármely vesszõfutásról bármilyen indokkal hiányzik aki a vizsgatáborkészítési- vagy a közösségépítési kötelezettségeinek nem tesz eleget. Akirõl a hajszolás során kiderül, hogy valamilyen okból közösségvezetésre alkalmatlan, az a Vezérhajtó, a Pásztor és a Hajtó egybehangzó véleménye alapján kizárható a Hajszolóról.

9. Egyéb szabályok: A nem fegyelmi okból kizárt hajszolt a következõ évfolyam munkájába bekapcsolódhat. A hajszoltak a foglalkozásokon a tárgyaktól függõen közösen vagy kisebb csoportokban esetleg egyénileg vesznek részt. Az egyes helyszíneken folyó munka szervezése, a hajszoltak beosztása, esetleges további szervezése a Hajtók joga és kötelezettsége. Az egyes futamok végén sorra kerülõ vizsgák írásbeli és/vagy szóbeli részbõl állnak. Az elsõ bukás mindenki számára megengedett, következmények nélkül (eltekintve attól, hogy újra kell vizsgázni). A második bukásnál vigyázni kell, mert egy év alatt összesen csak egy alkalommal lehet harmadszori vizsgával próbálkozni. A kitûzött vizsgaidõszak alatt kötelezõ levizsgázni. Ez alól csak a Hajtó adhat felmentést (kivételesen indokolt esetben). Ha az idomár és a Hajtó úgy ítéli meg, akkor a teológiát végzettek mentesülhetnek a teológiai tárgyak vizsgái alól, ha helyette a témába vágó tanulmány készítését vállalják. (A tanulmányok terjedelmét és témáját a Hajtó adja meg, az idomárral egyetértésben.)

10. Elérhetõ eredmények: Aki valamennyi kötelezettségét sikeresen teljesíti, az a vezetõség által adományozott „ÁLDOZAT” cím viselésére jogosult. Mindazok akik a kötelezettségeiknek a két év során 3.5 fölötti átlaggal tesznek eleget, elnyerik az „AGYONHAJSZOLT ÁLDOZAT” címet. Azok a kivételes egyének, akik úgy teljesítik kötelezettségeiket, hogy jegyeiknek átlaga 4.5 fölött van elnyerik a semmire sem jogosító, de annál kitüntetõbb „SZERENCSÉTLEN AGYONHAJSZOLT ÁLDOZAT” címet.

11. Távlatok: Minden résztvevõ számára, aki a rá váró tortúrák ellenére életben marad és legalább az „ÁLDOZAT” címet elnyeri, a vezetõség egy ÚTILAPUT-t állít ki. Ez megtisztelõ, de nem hivatalos okmány, mely a tulajdonosát lelkiismeretében kötelezi az Úr szõlõjében végzendõ munkára. Ne felejtse el soha egyetlen hajszolt sem, hogy „az aratnivaló sok, de munkás kevés.”

12. A Hajszoló hivatalos jelszava:
„MEGLESZ

...

GYERÜNK!!!"
(Prohászka Ottokár)

 

Asztali nézet